4. Створення маркетингових організаційних структур


Скачать 171.28 Kb.
Название4. Створення маркетингових організаційних структур
Дата публикации15.06.2013
Размер171.28 Kb.
ТипДокументы
vb.userdocs.ru > Маркетинг > Документы


3. ПРОГРАМА

Вступ.

У системі підготовки фахівців з маркетингу одне з чільних місць посідає дисципліна «Маркетинговий менеджмент». Її предметом є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного практичного інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби споживачів цільових ринків.

Відтак, головною метою дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політик організація, планування, реалізації та контролю цих процесів.

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» є нормативною у циклі дисциплін професійної підготовки магістрів із спеціальності «Маркетинг», тісно пов’язана в навчанні з такими дисциплінами, як «Маркетингові дослідження», «Маркетинг», «Менеджмент», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова товарна політика» та іншими.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Концепції, основні компетенції, система алгоритмів керування маркетинговою діяльністю підприємства


Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту

Суть менеджменту та маркетингового менеджменту. Особливості внутрішньої та зовнішньої орієнтації підприємства. Фактори, що визначають міру розвитку зовнішньої орієнтації. Маркетингова та ринкова орієнтація підприємства. Концепції маркетингового менеджменту, як системи управління попитом (виробнича, товарна, збутова), управління функцією маркетингу (конструювання маркетингових сумішей), сучасна (стратегічна, соціально-етична, сітьової взаємодії, партнерських стосунків, як система управління взаємовідносинами із споживачами. Задачі та функції маркетингового менеджменту.

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту

Основні етапи процесу маркетингового менеджменту: аналіз ринкових можливостей, вибір цільових ринків, позиціювання товарів на ринку, розробка маркетингових стратегій, розробка маркетингового комплексу, розробка маркетингових програм, реалізація маркетингових заходів, контроль маркетингової діяльності. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту

Сутність організації маркетингового менеджменту. Еволюція концепцій організації маркетингового менеджменту на підприємстві. Принципи організації маркетингового менеджменту. Інтегровані та неінтегровані маркетингові організаційні структури. Склад служб маркетингу. Типові моделі побудови відділів маркетингу: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на території. Матрична модель. Змішані моделі побудови відділів маркетингу. Тимчасові маркетингові структури та неформальні маркетингові утворення. Особливості сучасної організації маркетингового менеджменту.


Тема 4. Створення маркетингових організаційних структур

Алгоритм організації маркетингового менеджменту на підприємстві та характеристика його основних етапів: дослідження навколишнього бізнес-середовища та ринку підприємства, аналіз сильних та слабких сторін підприємства та констатація концепції організації маркетингового менеджменту, формування концепції організації маркетингового менеджменту, визначення цілей та задач діяльності відділу маркетингу, формування його організаційної структури розподіл функцій між окремими виконавцями, підбір працівників, розробка та запровадження системи стимулювання праці, контроль та корекція. Алгоритм маркетингової переорієнтації підприємства: визначення місії підприємства, сутності його бізнесу, маркетинговий аудит, ревізія цільових ринків, визначення конкурентних переваг і слабостей, позиціонування, організація маркетингової служби, підбір та підготовка персоналу, організація системи стимулювання праці. Перевірка раціональності організації маркетингового менеджменту.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Планування, реалізація і контроль маркетингової діяльності підприємства

Тема 5. Сутність та система маркетингова планування

Сутність та смисл маркетингового планування. Основні завдання маркетингового планування. Принципи маркетингового планування. Система маркетингового планування. Види планів маркетингу залежно від рівня управління, періоду часу, на який вони розробляються, областей маркетингової діяльності, об’єкту та предмету планування, направленості процесу розробки. Загальна схема маркетингового планування: проведення маркетингових досліджень, постановка корпоративних задач, визначення практичних проблем і прогнозів, розробка маркетингових стратегій та програм, розрахунок бюджетів, письмове оформлення планів, комунікації, контроль та корегування планів. Вимоги ефективної організації маркетингового планування.
Тема 6. Маркетингові стратегії

Сутність та типи маркетингових стратегій: головні (корпоративні), дивізіонні, стратегії бізнес-одиниць, стратегії маркетингу. Маркетингові корпоративні та дивізіонні маркетингові стратегії: сутність та класифікації за Ф. Котлером. М. Портером, П. Друкером, Р. Майлзом та Ч. Сноу. Моделі та процеси формування корпоративних маркетингових стратегій. Маркетингові стратегії бізнес-одиниць: сутність та класифікація за І. Ансофом. Портфельний метод формування маркетингових стратегій. Стратегії маркетингу: охоплення ринків, позиціонування, продуктів, цінові, комунікаційні, розподілу, підтримки комплексу маркетингу. Визначення стратегій маркетингу з використанням концепції життєвого циклу товару.

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування

Сутність маркетингового стратегічного планування та його основні задачі. Основні аспекти маркетингового стратегічного планування на рівні підприємства: розробка місії підприємства; визначення стратегічних цілей і завдань діяльності підприємства; оцінка маркетингових можливостей підприємства: аналіз зовнішнього бізнес-середовища та внутрішнього середовища підприємства; інтерпретація зібраних даних; виявлення “стратегічних вікон” та розривів; формулювання та оцінка маркетингових стратегій; визначення стратегічних бізнес-одиниць, розробка маркетингових програм; реалізація маркетингових стратегічних планів; контроль виконання маркетингових планів та їх корекція. Маркетингове стратегічне планування на рівні бізнес-одиниць.
Тема 8. Маркетингові програми

Сутність маркетингових програм та основні цілі їх розробки. Питання, що розробляються в маркетингових програмах. Умови розробки ефективних маркетингових програм. Види маркетингових програм. Розробка програм формування маркетингового комплексу. Маркетингові продуктові програми розподілу. Програми формування маркетингової цінової політики підприємства. Програми формування комплексу маркетингових комунікацій підприємства. Програми формування іміджу та репутації підприємства. Маркетингові програми лояльності.
Тема 9. Тактичне та оперативне планування маркетингу

Сутність маркетингового тактичного планування. Процес розробки маркетингового тактичного плану: аналіз поточної ситуації, формулювання маркетингових проблем, визначення основних короткотермінових цілей і задач, розробка стратегій для вирішення маркетингових задач, розробка маркетингових тактик і програм, розрахунок маркетингових бюджетів, розробка систем контролю і корекції маркетингової діяльності, підготовка резюме. Зміст маркетингового тактичного плану. Календарний план підприємства: сутність та зміст. Сутність та зміст маркетингового оперативного планування.
Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

Сутність та процес контролю маркетингової діяльності. Контролінг маркетингу. Аналіз маркетингової діяльності підприємства: сутність та алгоритм. Аналіз річних планів збуту (показники). Аналіз прибутковості діяльності підприємства. Аналіз ефективності маркетингових заходів. Аналіз товарно-матеріальних запасів. Маркетинговий аудит: сутність та процес.
7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Маркетинговий менеджмент» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

 • підготовку до виступу на семінарських заняттях;

 • підготовку рефератів;

 • систематику вивченого матеріалу перед іспитом;

 • виконання індивідуальних завдань (одне завдання на вибір студента із приведених нижче).

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

Питання, винесені на самопідготовку

Тема 1

1. Які принципи покладено в основу організації маркетингу на підприємстві?
Тема 2

1. Вибір цільових ринків.

2.Позиціонування товарів на ринку.
Тема 3

 1. За якою концепцією та моделлю побудована організаційна структура служби маркетингу на підприємстві?

 2. Які види діяльності охоплює служба маркетингу на підприємстві?

 3. Які права та обов’язки покладено на працівників служби маркетингу підприємства?


Тема 4

 1. Чи працює структура маркетингу цілеспрямовано?

 2. Чи достатньо гнучка структура служби маркетингу?

 3. Чи достатньо інформації для прийняття відповідних маркетингових рішень?


Тема 6

 1. Проаналізуйте портфель підприємства з допомогою матриці БКГ і представте свій діагноз її стану.

2. Що можна рекомендувати підприємству за результатами цього аналізу? Яку стратегію слід вибрати для кожного бізнес-напряму?
Тема 7

 1. Що являє собою маркетингове планування та яке місце воно займає в системі планів підприємства?

 2. Що являє собою система маркетингового планування на підприємстві?

 3. Що являє собою система маркетингових досліджень на підприємстві, як головна передумова успішного маркетингового планування?


Тема 8

1. Проаналізуйте маркетингову програму підприємства що до якоїсь існуючої системи “продукт-ринок”. У разі відсутності такої програми розробіть її.
. Тема 10

1. Проаналізуйте діючу систему контролю маркетингової діяльності підприємства. Визначте міру її діяльності і заходи щодо її вдосконалення.

Питання на іспит

1. Два взаємодіючих розуміння поняття менеджмент.

2. Сутність та особливості внутрішньої орієнтації підприємства.

3. Сутність та особливості зовнішньої орієнтації підприємства.

4. Сутність маркетингового менеджменту.

5. Головні передумови реалізації принципів маркетингового менеджменту.

6. Обмеження міри зовнішньої орієнтації підприємства.

7. Концепція маркетингового менеджменту як системи управління попитом.

8. Концепція маркетингового менеджменту як системи управління маркетинговими сумішами.

9. Стратегічна концепція маркетингового менеджменту.

10. Соціально-етична концепція маркетингового менеджменту.

11 .Маркетинговий менеджмент на основі моделі сітьової взаємодії.

12. Маркетинговий менеджмент на основі партнерських стосунків.

13. Задачі маркетингового менеджменту.

14. Функції маркетингового менеджменту.

15. Інформація, необхідна для визначення концепції маркетингового менеджменту.

16. Сутність та зміст аналізу ринкових можливостей підприємства

17. Сутність поняття цільовий ринок підприємства та порядок його вибору.

18. Типи цільових ринків підприємства.

19. Сутність та методика позиціонування.

20. Стратегія позиціювання.

21. Сутність поняття стратегії маркетингу.

22. Сутність поняття програма маркетингу.

23. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

24. Концепції організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

25. Принципи організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

26. Сутність поняття інтегрованості і неінтегрованості маркетингової організаційної структури.

27. Функціональна модель побудови відділу маркетингу: сутність, переваги, недоліки.

28. Товарна модель побудови відділу маркетингу: сутність, переваги, недоліки.

29. Модель побудови відділу маркетингу, зорієнтована на групи споживачів: сутність, переваги, недоліки.

30. Модель організації відділу маркетингу з орієнтацією на території: сутність, переваги, недоліки

31. Матрична модель побудови відділу маркетингу.

32. Змішані форми побудови відділу маркетингу.

33. Тимчасові організаційні маркетингові форми.

34. Неформальні організаційні маркетингові форми.

35. Сучасні тенденції розвитку маркетингових організаційних форм.

36. Алгоритм процесу організації маркетингового менеджменту підприємства.

37. У мови використання механічних та органічних маркетингових організаційних структур.

38. Підходи до розподілу функцій між співробітниками маркетингових служб.

39. Цілі маркетингу підприємства: сутність, види, умови формування.

40. Вимоги до працівників маркетингових служб.

41. Система стимулювання співробітників маркетингових служб.

42. Алгоритм маркетингової переорієнтації підприємства.

43. Перевірка раціональності діючої організації маркетингу на підприємстві.

44. Сутність маркетингового планування.

45. Переваги маркетингового планування у порівнянні з імпровізацією.

46. Основні завдання маркетингового планування.

47. Принципи маркетингового планування.

48. Види планів маркетингу в залежності від рівня управління, періоду часу, області маркетингової діяльності, об'єкту планування, предмету, направленності процесу розробки.

49. Вимоги до ефективної організації маркетингового планування.

50. Сутність та типи маркетингових стратегії.

51. Стратегії утримання конкурентної переваги.

52. Стратегії росту (інтенсивного, інтегрованого, диверсифікованого)

53. Конкурентні стратегії за М. Котлером

54. Маркетингові стратегії за Майером та Сноу.

55. Маркетингові стратегії за П. Друкером

56. Моделі формування маркетингових стратегій

57. Процес формування головних маркетингових стратегій

58. Оцінка маркетингових стратегій

59. Портфельний метод формування маркетингових стратегій

60. Сутність маркетингового стратегічного планування

61. Призначення маркетингового стратегічного плану.

62. Задачі маркетингового стратегічного планування.

63. Визначення місії підприємства.

64. Цілі маркетингової діяльності підприємства: класи, вимоги до них, фактори, які їх визначають.

65. Ситуаційний аналіз: зміст основних напрямків

66. "Стратегічні вікна": сутність та використання в маркетинговій діяльності підприємства.

67. SW0Т-аналіз маркетингової діяльності підприємства.

68. Планові розриви: сутність та методи виявлення.

69. Сутність та зміст маркетингових програм.

70. Основні завдання розробки маркетингових програм.

71. Типи маркетингових програм.

72. Алгоритм розробки програми комплексу маркетингу.

73. Формування бюджету маркетингу.

74. Маркетинговий продуктивний план.

75. Проблеми впровадження маркетингових програм.

76. Зміст маркетингового тактичного планування

77. Структура та зміст тактичного плану маркетингу

78. Бізнес-план: сутність, призначення та зміст основних розділів.

79. Маркетингове оперативне планування: характерні риси, функціональні області, особливості здійснення.

80. Сутність та процес контролю маркетингової діяльності.

81. Контролінг маркетингової діяльності: сутність та сфера діяльності.

82. Організація ефективного контролю маркетингової діяльності.

83. Аналіз річних планів збуту підприємства.

84. Аналіз прибутковості діяльності підприємства.

85.Аналіз ефективності маркетингових заходів

86. Аналіз товарно-матеріальних запасів.

87. Маркетинговий аудит: сутність, процес, основні напрямки.
8. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

( ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА)

Індивідуальна робота передбачає виконання конкретизованого завдання у письмовій формі, яке підлягає самостійному оцінюванню. Вона поділяється на індивідуальну роботу в межах змістових модулів та роботу частини студентів над виконанням міждисциплінарної курсової роботи.

В межах змістових модулів індивідуальна робота передбачає:

  • складання тестів (20 завдань одиничного вибору з чотирьох підпунктів по темі) ;

  • складання завдань множинного вибору (4 завдання з 8-10 підпунктів по темі)

  • складання кросвордів, ребусів тощо (з використанням 15-20 категорій курсу)

  • написання рефератів (обсягом 10-12 сторінок, структурованим за планом, з використанням наведеного списку літератури)

З кожного змістового модуля студент може виконати тільки один вид такої індивідуальної роботи за власним вибором.

Тематика рефератів

 1. Зовнішня та внутрішня орієнтація підприємства. Сутність та баланс взаємодії.

 2. Маркетинговий менеджмент як система управління попитом.

 3. Маркетинговий менеджмент як управління маркетинговою функцією підприємства.

 4. Сучасна концепція маркетингового менеджменту.

 5. Маркетинговий менеджмент як система управління взаємовідносинами із споживачами.

 6. Маркетинговий менеджмент на основі мопеді мережевої взаємодії.

 7. Маркетинговий менеджмент на основі партнерських стосунків.

 8. Соціально-етична концепція маркетингового менеджменту.

 9. Стан та перспективи розвитку зовнішнього бізнес-середовища українських підприємств.

 10. Оцінка внутрішнього середовища підприємства.

 11. Аналіз цільових ринків підприємства.

 12. Оцінка позиції підприємства на ринку.

 13. Вибір цільових ринків підприємства.

 14. Маркетинговий комплекс підприємства та шляхи його вдосконалення.

 15. Сучасний стан та тенденції розвитку маркетингового менеджменту підприємств України.

 16. Організація маркетингового менеджменту на підприємстві та шляхи її вдосконалення.

 17. Дослідження раціональності організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

 18. Процес організації маркетингового менеджменту на підприємстві.

 19. Система маркетингового планування на підприємстві.

 20. Процес маркетингового планування.

 21. Зміст маркетингового плану підприємства.

 22. Ланцюжок створення вартості підприємства.

 23. Ціннісна пропозиція підприємства.

 24. Маркетингові стратегії Ф. Котлера.

 25. Маркетингові стратегії М. Портера.

 26. Процеси формування маркетингових стратегій.

 27. Бізнес-одиниці підприємства та їх стратегії.

 28. SWOT-аналіз підприємства.

 29. Маркетингові стратегії охоплення ринків.

 30. Маркетингові стратегії позиціонування.

 31. Продуктові стратегії маркетингу.

 32. Стратегії маркетингових комунікацій.

 33. Маркетингові стратегії ціноутворення.

 34. Маркетингові стратегії розподілу.

 35. Маркетингові стратегії обслуговування споживачів.

 36. Маркетинговий тактичний план підприємства.

 37. Бізнес-план підприємства.

 38. Маркетингове оперативне планування.

 39. Маркетингове стратегічне планування на підприємстві.

 40. Місія Підприємства та її визначення.

 41. Розробка маркетингових стратегічних цілей і завдань діяльності підприємства.

 42. Аналіз ринку підприємства.

 43. Аналіз конкурентного середовища підприємства.

 44. Аналіз ринкового ланцюжка підприємства.

 45. Аналіз маркетингових можливостей підприємства.

 46. «Стратегічні вікна» підприємства.

 47. Стратегічні бізнес-одиниці підприємства.

 48. Маркетингове стратегічне планування на рівні бізнес-одиниць.

 49. Контроль маркетингової діяльності підприємства.

 50. Маркетинговий контролінг.

 51. Аналіз маркетингової діяльності підприємства.

Обсяг реферату — до 15 стор. тексту.

Структура реферату Структура реферату: титульна сторінка (тема, автор), вступ (до 1 стор.), 3 параграфи, висновки (до 2 стор.), список використаної літератури.

Обов’язковою умовою успішної оцінки реферату є використання конкретних практичних матеріалів, наявність висновків і пропозицій автора.

Для виконання рефератів можуть бути використані такі Інтернет-джерела маркетингової інформації:

http://uam.iatp.org.ua

Всеукраїнська громадська організація "Українська Асоціація Маркетингу"

www.marketing-ua. сom, info@marketing-ua.com

Международная Маркетинговая Группа Украина

www.staff-ua.com, Цивилизованный рынок труда

www.all.trainings.in.ua, Все тренинги и семинары в Украине

www.training.com.ua, Центр Развития Карьеры "Формула Успеха" Проект TRAINING.C0M.UA

www.reklamaster.com УкраТнський рекламний портал

www.adcoalition.org.ua, Всеукраїнська рекламна коаліція

www.jobmarket.com.ua, "Национальная интернет-биржа труда Украины".

http://www.ukrindustrial.com/, Украина промышленная

www.booksir.com.ua Только деловая литература

www.1OOkings.com.ua, Интернет-журнал украинских рекламодателей

www.compass.com.ua КОМПАСС-Украина

http://www. 4р. com. ua/, Сайт 4p.com.ua

www.portal.adverman.com, Український портал з питань маркетингу, реклами, комушкашй

www.marketingmix.com.ua, Інтернет видання про маркетинг

www.marketing.web-standart.net, журнал "Новый маркетинг"

www.kmc.com.ua, агеншя Kids Market Consulting

www.ukragroconsult.com, Украгроконсалт- анал!тичний центр

www.marketcenter.ru, Система межрегиональных маркетинговых центров

www.sostav.ru, Мощный ресурс и площадка для обсуждения актуальных проблем маркетинга и рекламы.

www.cfin.ru, "Корпоративный менеджмент"

www.marketing.spb.ru, "Энциклопедия маркетинга" 4p.ru, Электронный журнал по маркетингу www.dis го, издательская група"Дело и сервис"

www.admarket.ru, Клуб журналистов, пишущих в центральной прессе о маркетинге и рекламе www.brandmanagement.ru

Находится в начальной стадии развития. Здесь выложено несколько книг по брендингу и рекламе ( в т.ч. "Бренд: определение в 4-х словах)

wwvt.marketer.ru, Посвящен проблематике Интернет-маркетинга.

www.vniki.ru, Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный институт

www.analytic-center.ru, "Аналитический центр"

www.protiuctpbcement.mm.ru, Продакт плейсмент- это о скрытой рекламе и связях (в т.ч.порочащих) рекламистов и киношников.

www.overture.com, Поисковый англоязычный сайт www. marketsurveys.ru, Содержит ряд открытых публикаций, немало обзоров маркетинговых исследований российских и мировых товарных знаков, но за плату

www.piter.com/publishing, Российский издатель по маркетингу "Питер"

www.outdoor.ru, Посвящен наружной рекламе

www.marketingburo.com.ua

www.management.com.ua
13. ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга. М.: Форум, 1996.

2. Войчак А. В. Маркетиновий менеджмент:. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2000.

3. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. К:, КНЕУ, 2009.

4. Вествуд Дж. Марктеинговий план. СПб.: Питер, 2001.

5. Дайян А., Букерель Ф., Ланкар Р. и др. Академия рынка. Маркетинг. М.: Экономика, 1993.

6. Дибб С., Симпин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. — СПб.: Питер, 2001.

7. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. — СПб.: Питер, 2003.

8. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХІ веке. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.

9. Завгородняя А. А., Ямпольская Д. О. Марктинговое планирование. — СПб.: Питер, 2002.

10. Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепции, содержание, символы. — М.: Экономика, 1991.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль. — СПб.: Питер, 1998.

12. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и оперативный маркетинг. — СПб.: Питер, 2004.

13. Мак-Дональд. Стратегическое планирование маркетинга. — СПб.: Питер, 2000.

14. О”Тоннеси Дж. Конкурентный маркетинг. Стратегический подход. — СПб.: Питер, 2001.

15. Уилсон О. Аудит маркетинга. — Днепропетровск: Валас, 2003.

16. Уолкер О.-мл. Бойд Х. –мл, Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия. — М.: Вершина, 2006.

Додаткова література

1. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы. — М.: Финансы и статистика, 1997.

2. Голубков Е. П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. — М.: Дело, 1995.

3. Деловое планирование. Методы. Организация. Современная практика / Под ред. В. М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1997.

4. Диксон П. Р. Управление маркетингом. — М.: БИНОМ, 1998.

5. Дихтль Е., Херштейн Х. Практический маркетинг. — М.: Инфра-М., 1996.

6. Дойах П. Менеджмент. Стратгия и практика. — СПб.: Питер, 1999.

7. Манн И. Маркетинг на 100 %. Как стать хорошим менеджером по маркетингу. — Спб.: Питер, 2003.

8. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэммпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. — СПб.: Питер, 2000.

9. Минцберг Г. Структура в кулаке. Создание эффективной организации. — СПб.: Питер, 2001.

10. Попов В. М., Ляпунов С. И., Муртузалиева С. Ю. и др. Бизнес и планирование: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2000.

11. Пешкова Е. П. Маркетиновый анализ в деятельности фирмы. — М., 1996.

12. Траут Дж. Новое позиционирование. — СПб.: Питер, 2000.
14. РЕСУРСИ
Бібліотека ТДАДУ, м. Мелітополь, пр. Б.Хмельницького, 18

Міська бібліотека ім. Лермонтова, пл.. Перемоги, 1

Джерела Інтернет


Похожие:

4. Створення маркетингових організаційних структур iconРозкрийте сутність І зміст маркетингових підходів та процедур
Охарактеризуйте ключові елементи, що визначають потенціал фірми в міжнародному маркетингу та їх взаємодію. (5 балів)
4. Створення маркетингових організаційних структур iconРозкрийте сутність І зміст маркетингових підходів та процедур
Охарактеризуйте ключові елементи, що визначають потенціал фірми в міжнародному маркетингу та їх взаємодію. (5 балів)
4. Створення маркетингових організаційних структур iconРозкрийте сутність І зміст маркетингових підходів та процедур
Охарактеризуйте ключові елементи, що визначають потенціал фірми в міжнародному маркетингу та їх взаємодію. (5 балів)
4. Створення маркетингових організаційних структур iconКалендарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Зміст заходу та його нормативне обґрунтування відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" (далі – Закон)
4. Створення маркетингових організаційних структур iconСписок структур по цнс

4. Створення маркетингових організаційних структур iconСеместрова контрольна робота
Навмисне винищення групи шляхом масових убивств, а також створення життєвих умов, зорієнтованих на фізичне винищення цієї групи –...
4. Створення маркетингових організаційних структур iconСеместрова контрольна робота
Навмисне винищення групи шляхом масових убивств, а також створення життєвих умов, зорієнтованих на фізичне винищення цієї групи –...
4. Створення маркетингових організаційних структур iconЭто совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономических,...
Внешняя среда это совокупность активных хозяйствующих субъектов, экономических, общественных и природных условий, национальных и...
4. Створення маркетингових організаційних структур iconДепартамент впровадження громадських ініціатив майдану
Метою створення департаменту є забезпечення ефективної взаємодії між Київрадою, кмда та громадськими активістами Майдану за для ефективного...
4. Створення маркетингових організаційних структур iconЗакон україни
Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення І діяльності аварійно-рятувальних служб, обов’язки, права,...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb.userdocs.ru
Главная страница