Тема Система управління охороною праці в організації


Скачать 100.98 Kb.
НазваниеТема Система управління охороною праці в організації
Дата публикации01.06.2013
Размер100.98 Kb.
ТипДокументы
vb.userdocs.ru > Право > Документы
Охорона праці в галузі

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Система управління охороною праці в організації

1. Місце та роль СУОП у системі керування установою.

2. Органи державного управління охороною праці та їх компетенція.

3. Завдання та функції служби охорони праці.

4. Планування та фінансування робіт з охорони праці. Звітність з питань охорони праці.

5. Шляхи вдосконалення функціонування СУОП .

6. Типове положення про службу охорони праці: загальна характеристика.
Література: [1,12,13,15,16,18,19,21,27,32]
Тема 2. Стан умов праці в галузі

 1. Класифікація умов праці за показниками важкості та напруженості.

 2. Навантаження та перевантаження, їх співвідношення, види та сутність.

 3. Втома та перевтома, їх вплив на безпеку праці.

 4. Відмінність між фізичною та розумовою працею з точки зору порушень нормального фізіологічного функціонування організму.

 5. Стрес та його вплив на безпеку праці.

 6. Моббінг. Причини та наслідки моббінгу на робочому місці.

 7. Атестація робочого місця: мета атестації, порядок проведення, складання карти умов праці, оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця працівників.

Література: [2,3,7,19,23,27,28,32]

Тема 3. Вимоги безпеки до обладнання та приміщень.

 1. Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.

 2. Вимоги безпеки до приміщень, обладнаних персональними комп’ютерами.

 3. Вимоги безпеки до технологічних процесів та робочих місць, обладнаних персональними комп’ютерами.

 4. Організація та режим роботи операторів персональних комп’ютерів.

 5. Обґрунтування засобів захисту та поліпшення стану виробничого середовища – систем опалення, кондиціювання повітря, вентиляційних систем різного призначення, систем освітлення, засобів захисту від шуму, вібрацій, виробничих випромінювань тощо.

 6. Основні правила безпеки при використанні мобільних телефонів, різних видів канцелярської та офісної техніки.

 7. Вимоги безпеки до устаткування, утримання та організації навчально-виховного процесу в закладах освіти.

 8. Охорона праці в навчальних та навчально-виробничих приміщеннях загальноосвітніх закладів .


Література: [2, 5,7,10,24,26,34,36]

Тема 4. Виробничий травматизм і професійні захворювання.

 1. Основні поняття про виробничий травматизм.

 2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

 3. Методи дослідження виробничого травматизму.

 4. Шляхи попередження травматизму.

 5. Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві.

 6. Професійні захворювання, порядок їх обліку та розслідування.

 7. Нещасні випадки, їх розслідування та облік.

 8. Причини виробничого травматизму і заходи щодо його запобігання.

 9. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.


Література: [3,11,19,22,32,40]
^

Перелік рекомендованої літератури
 1. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 2. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.(1)

 3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

 4. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

 5. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тебования к воздуху рабочей зоны.

 6. ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

 7. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

 8. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

 9. Дзюндзюк Б.В. Основы безопасности эргатических систем. – К.:УМК ВО, 1990. – 56 с. (1)

 10. ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці при експлуатації ЕОМ.

 11. ДНАОП 0.00-4.03-98. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях.

 12. ДНАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.

 13. ДНАОП 0.00-4.11-93. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів.

 14. ДНАОП 0.00-4.12-94. Типове положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників з питань охорони праці.

 15. ДНАОП 0.00-4.21-93. Типове положення про службу охорони праці.

 16. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 17. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

 18. Закон України «Про охорону праці» .

 19. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Електронний ресурс Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с.

 20. Іванов В.Г., Б.В.Дзюндзюк, Ю.М.Олександров. Охорона праці в електроустановках. – К.: ОКО, 1994. – 227 с.

 21. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. — К., 2001. — 252 с.

 22. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Університетське вид–во Пульсари, 2007 – 200 с.

 23. Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. – Затверджено міністром праці України 01.09.92 р., постанова № 41. (2)

 24. Навакатікян О.О., Кальниш В.В., Стрюков С.М. Охорона праці користувачів комп’ютерних відеодисплейних терміналів. К., 1997. – 400 с. (2)

 25. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности.

 26. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 27. Основи охорони праці: Підручник. 3-е видання, доповнене та перероблене. К.Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Козяков, Л. О. Мітюк, Ю. О. Полукаров. За ред. К. Н. Ткачука. – К.: Основа, 2011. – 448 с.

 28. Основы инженерной психологии / Под ред. Б.Ф.Ломова. – М.: Высш.шк., 1977. – 335 с.

 29. Охорона праці / Я. І. Ведрій, С. І. Дембіцький, В. С. Джигирей та ін. — Львів, 1997. — 258 с.

 30. Правила возмещения собственником предприятия, учреждения и организации или уполеромоченням им органом ущерба, причиненного работником повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей. – Утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 23.06.1993 г. № 472.

 31. Правила устройства электроустановок (ПУЭ-85).

 32. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 33. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 34. Сибаров Ю.Г. и др. Охрана труда в вычислительных центрах.. М.: Машиностроение, 1985. – 185 с.

 35. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

 36. СНиП 2.04.05-86. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования.

 37. СНиП 2.04.09-84. Пожарная автоматика зданий и сооружений.

 38. СНиП ІІ-4-79/85. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

 39. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 40. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua  Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

 2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua  Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 6. http://www.iacis.ru  Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 7. http://base.safework.ru/iloenc  Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 8. http://base.safework.ru/safework  Библиотека безопасного труда МОТ.

 9. http://www.nau.ua  Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

 10. http://www.budinfo.com.ua  Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».^ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Принципи державної політики в галузі охорони праці

2. Основні положення Закону України “Про охорону праці”.

3. Загальна характеристика законодавства про охорону праці.

4. Структура державного управління охороною праці

5. Органи державного управління охороною праці та їх компетенція.

6. Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади в галузі охорони праці.

7. Місце та роль системи управління охороною праці (СУОП) у системі

керування установою (організацією).

8. Функції складових СУОП: прямі і зворотні зв'язки, підготовка, передача,

опрацювання інформації, опрацювання рішень.

9. Державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за

охороною праці.

10. Специфіка охорони праці жінок та молоді.

11. Сутність держаних нормативів з охорони праці.

12. Характеристика законодавства соціального страхування.

13. Основні положення Закону України “Про загальнообов’язкове державне

соціальне страхування”.

14. Поняття управління охороною праці.

15. Місце та роль СУОП у системі керування установою (підприємством).

16. Завдання та функції служби охорони праці.

17. Типове положення про службу охорони праці.

18. Характеристика служби охорони праці об’єднання підприємств.

19. Характеристика служби охорони праці міністерств.

20. Характеристика служби охорони праці концерну, корпорації та іншого

об’єднання підприємств, створених за галузевим принципом.

21. Функції складових служби охорони праці.

22. Планування та фінансування робіт з охорони праці.

23. Звітність з питань охорони праці.

24. Оцінка ефективності функціонування системи охорони праці, показники

такої оцінки.

25. Нормативне регламентування гігієнічної класифікації умов праці за

показником важкості та напруженості.

26. Види адаптації в процесі праці

27. Визначення категорій “важкість праці” та “напруженість праці”.

34

28. Види навантажень та їх співвідношення. Навантаження, притаманні

працівникам гуманітарних професій (статичне, динамічне, нервово–

психічне).

29. Навантаження та фізіологічні зміни, характерні для розумової праці. Види

перевантажень та їх сутність.

30. Вплив втоми на безпеку праці. Втома та перевтома.

31. Фізіологічні та психічні показники розвитку втоми.

32. Засоби профілактики втоми у працівників гуманітарних професій

33. Стрес. Вплив стресу на безпеку праці.

34. Залежність між рівнем стресу та результативністю трудової діяльності.

35. Дистрес. Вплив де стресу на безпеку праці.

36. Основні види негативно діючих стресорів для фахівців–психологів.

37. Моббінг, причини його появи та характеристика.

38. Виробничий травматизм, його поняття та характеристика.

39. Розподіл виробничого травматизму за причинами і травмуючими

факторами.

40. Сутність методів аналізу травматизму та професійних захворювань на

виробництві.

41. Стани здоров’я працівника, які підлягають розслідуванню. Нещасні

випадки, які визнаються пов’язаними з виробництвом.

42. Перелік нещасних випадків, які не визнаються пов’язаними з

виробництвом.

43. Обов’язки роботодавця при отриманні повідомлення про нещасний

випадок з працівником.

44. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань.

45. Склад та повноваження експертної комісії з розслідування професійного

характеру захворювання.

46. Нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню.

47. Нормативне тлумачення поняття “нещасний випадок невиробничого

характеру”.

48. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого

характеру.

49. Органи, які здійснюють облік та аналіз нещасних випадків невиробничого

характеру.

50. Загальні поняття про умови праці.

51. Шляхи компенсації енергетичних витрат при праці.

52. Визначення оптимальних та допустимих мікрокліматичних умов.

53. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони.

54. Вплив на організм людини вологості повітря, його температури та

рухливості.

55. Нормативне регламентування розмірів виробничих приміщень.

56. Виробничий пил та його дія на організм людини.

57. Заходи захисту від тепловипромінювань.

35

58. Основні поняття та визначення пожежної безпеки.

59. Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки.

60. Законодавча і нормативно–правові база з пожежної безпеки.

61. Основні причини пожеж.

62. Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів.

63. Сутність процесу горіння. Повне і неповне згоряння.

64. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини, їх характеристика.

65. Здатність до горіння горючих матеріалів і речовин різних агрегатних

станів (газів, рідин, твердих).

66. Класифікація речовин, що горять.

67. Самозаймання, його види.

68. Система попередження пожеж.

69. Вражаючі фактори, що діють на людину у зоні пожежі.

70. Правила поведінки в зоні пожежі.

71. Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки.

72. Особливості електротравматизму.

73. Дія електричного струму на організм людини.

74. Види електротравм.

75. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

76. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

77. Основні причини електротравм.

78. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку.

79. Системи засобів і заходів щодо електробезпеки.

80. Вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ВДТ.

81. Параметри виробничого середовища приміщень з ВДТ.

82. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ.

83. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ.

84. Вимоги та оцінка ергономічності виробничого обладнання.

85. Особливості роботи користувачів комп’ютерів з позиції безпеки праці.

86. Естетика як важливий чинник безпеки праці.

87. Роль кольору у виробничому середовищі.

88. Знаки безпеки, принципи їх побудови та роль у виробничій діяльності

людини.

89. Проблеми збереження здоров’я у сферах діяльності людини, де

використовуються інформаційні технології.

90. Параметри естетичного клімату та їх визначення.

Похожие:

Тема Система управління охороною праці в організації icon1. Поняття, правове регулювання та система управління охороною праці...
Тема Поняття, правове регулювання та система управління охороною праці в Україні
Тема Система управління охороною праці в організації iconДержавне управління охороною праці в україні
Основними завданнями управління охороною праці є: опрацювання заходів щодо здійснення державної політики з охорони праці на регіональному...
Тема Система управління охороною праці в організації iconТема Поняття, правове регулювання та система управління охороною праці в Україні Лекція 1
Тема Поняття, правове регулювання та система управління охороною праці в Україні
Тема Система управління охороною праці в організації iconОрганізація охорони праці на виробництві
В умовах переходу до ринку командні методи адміністративної системи управління охороною праці з боку вищих органів поступово замінюються...
Тема Система управління охороною праці в організації iconДнаоп 00 04-93 Положення про порядок накладення штрафів на підприємства,...
Внести до Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України...
Тема Система управління охороною праці в організації icon4. Гарантії прав на охорону праці та організація охорони праці на...
Тема Гарантії прав на охорону праці та організація охорони праці на підприємстві (установі, організації)
Тема Система управління охороною праці в організації iconЗакон України «Про охо­рону праці»
Органи державного нагляду за охороною праці та основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері госпо­дарської діяльності
Тема Система управління охороною праці в організації icon2. Загальна характеристика організації
Надання послуг з тимчасового поселення громадян. Сучасний економічний готель, для праці та відпочинку ділової людини та туриста
Тема Система управління охороною праці в організації icon1. Управління персоналом в системі менеджменту організацій Вивчить...
Розробіть систему управління персоналом з урахуванням специфіки діяльності досліджуваного підприємства
Тема Система управління охороною праці в організації icon1. Охорона праці та навколишнього середовища
Комфортні та безпечні умови праці один з основних факторів, що впливають на продуктивність І безпеку праці, здоров'я працівників
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2014
контакты
vb.userdocs.ru
Главная страница